SZCZĘŚLIWY NUMEREK” WDROŻONY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĄCZKACH PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Co to jest „szczęśliwy numerek”?
·         Szczęśliwy Numerek
 jest przywilejem nadanym uczniom klas IV- VI.

  • „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika.
  • Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.
  • „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia rano i widoczny jest na szkolnej tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
  • „Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.
  • „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania kartkówek, odpowiedzi ustnej, Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć.
  • Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów i klasówek.
  • „Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.
  • Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.
  • Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub w trakcie zajęć lekcyjnych, bądź nie usprawiedliwiania licznych nieobecności

Kto? Gdzie? Jak?
„Szczęśliwy numerek” został wdrożony przez Samorząd Uczniowski w Dniu 06.10.2020 r.
Na prośbę Samorządu Uczniowskiego Opiekun SU przeprowadził rozmowę z Radą Pedagogiczną i poprosił o zatwierdzenie i akceptację regulaminu szczęśliwego numerka.  Tylko jeden z nauczycieli nie wyraził zgody, aby na jego lekcjach obowiązywał regulamin „szczęśliwego numerka”.
Po akceptacji Rady Pedagogicznej oraz Dyrektora Szkoły Pana Marka Skwarskiego Samorząd Uczniowski poczynił wszelkie przygotowania celem wdrożenia „Szczęsliwego numerka”.

Jak to się odbywa w naszej szkole?
 Do specjalnie przygotowanego słoja  umieszczane są przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego numery z dziennika od 1-13. Losowanie odbywa się w obecności opiekuna SU każdego dnia rano o  godz. 7.25
Podczas zebrania Samorządu Uczniowskiego zostały wybrane następujące osoby z SU do losowania szczęśliwego numerka:
ALEKSANDRA JABŁOŃSKA
Zastępuje (podczas nieobecności Aleksandry Jabłońskiej):
MARTYNA CHALIŃSKA
Szczęśliwy numerek jest wieszany na tablicę ogłoszeń przez NIKOLĘ ŻEBROWSKĄ podczas nieobecności Nikoli Żebrowskiej  Opiekun Samorządu wyznacza osobę z SU do wywieszenia numerka na tablicy.

Zawsze znajdzie się ktoś, kto przychodząc rano nieprzygotowany do szkoły, z nadzieją patrzy na ostatnią deskę ratunku – wylosowany szczęśliwy numer dnia, który jest wywieszany na tablicę ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego. Mała rzecz, a jednak cieszy. Widać to zwłaszcza po minach tych, którzy z radością stwierdzają danego dnia, że właśnie w szkolnym totolotku szczęścia został wylosowany ich numer w dzienniku. A pozostali mają nadzieję, że jutro to właśnie do nich uśmiechnie się rano słoneczko z ich numerem.

Skip to content