Dokumenty

Akty prawne naszej szkoły:

  • Regulamin Rady Rodziców – czytaj
  • Kodeks Ucznia – czytaj
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego – czytaj
  • Procedury bezpiecznego pobytu uczniów w szkole – czytaj
  • Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – czytaj
Skip to content