Dzieci 5,6 letnie ze starszej grupy przedszkolnej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 dołączyły do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa Sztuką”!

Cele projektu

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Cele szczegółowe:

– tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,

– wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,

– zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,

– udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych, rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,

-zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,

– kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,

– doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,

– wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,

– kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,

– doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,

– wspomaganie rozwoju dzieci, odkrywanie dziecięcych talentów, budowanie więzi w grupie przedszkolnej, rozwijanie wiary we własne możliwości,

– rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

Skip to content