Regulamin Samorządu Uczniowskiego

§ 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 2. Samorząd Uczniowski może za pośrednictwem Rady Samorządu przedstawiać Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi lub Radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1. Prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
4. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, światowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 3. Struktura i organy samorządu:
1. Organem kierującym działalnością Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego;
2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 10 członków, spośród, których wyłania się oosby do pełnienia funkcji:
-przewodniczącego,
-wiceprzewodniczącego,
-sekretarza,
-skarbnika,
-6 członków Rady;
3. Rada Samorządu Uczniowskiego może tworzyć stałe lub doraźne sekcje spośród swoich członków lub członków Samorządu Uczniowskiego:
-porządkową,
-redakcyjną,
-pomocy uczniowskiej,
-sportowo-kulturalną.
4. Członek Rady Samorządu Uczniowskiego, który opuścił szkołę w trakcie trwania kadencji Rady lub w rażący sposób naruszył regulamin uczniowski, zostaje usunięty ze składu Rady Samorządu;
5. Członek, o którym mowa w punkcie 4 zostaje zastąpiony przez ucznia, który w ostatnich wyborach do Samorządu Uczniowskiego otrzymał najwyższą liczbę głosów spośród tych uczniów, którzy nie dostali się do Rady Samorządu;
6. W przypadku, gdy takich uczniów, o których mowa w punkcie 5 jest więcej, zarządza się wybory uzupełniające;
7.Kadencja rady Samorządu Uczniowskiego i jej organów trwa jeden rok, począwszy od 1 września do ostatniego dnia zajęć w danym roku szkolnym.

§ 4. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego określa Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka.

§ 5. Tryb podejmowania uchwał:
Uchwały będą podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków;
Samorząd Uczniowski na swoim pierwszym plenarnym zebraniu wybiera swoje władze oraz komisje problemowe zgodnie z potrzebami.

§ 6. Ramowy plan działalności obejmuje:
Udział wszystkich członków Samorządu w zebraniach plenarnych, które będą, odbywać się co najmniej dwa razy w ciągu kadencji;
Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
Redagowanie szkolnej gazetki „Nasze Echo”;
Redagowanie i przekazywanie bieżących, ważnych dla uczniów informacji z życia szkoły w formie gazetki ściennej;
Pracę w sekcjach zgodnie z opracowanymi przez ich  członków planami zamierzeń.

§ 7. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy:
Samorząd Uczniowski gromadzi fundusze na  wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
– ze zbiórek makulatury;
– ze sprzedaży comiesięcznych numerów gazetki szkolnej „Nasze Echo”;
– z aukcji wyborów własnych uczniów;
– z działalności gospodarczej;
– z dochodów z zorganizowanych przez siebie (dyskoteki, festyny, itp.);
2. Zgromadzonymi środkami finansowymi dysponuje Rada Samorządu Uczniowskiego i wydatkuje zgodnie z planem pracy.

§ 8. Prawa i obowiązki członków Rady Samorządu Uczniowskiego:
Na czele Samorządu Uczniowskiego stoi jego przewodniczący, który reprezentuje uczniów w kontaktach z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
Przewodniczący Samorządu:
– zwołuje posiedzenia samorządów klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego,
– opracowuje projekt działalności wraz z wydatkami,
– przekazuje opinie postulaty uczniów dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej;
2. Wiceprzewodniczący wspomaga działalność przewodniczącego  Rady Samorządu, a także:
– pełni funkcję przewodniczącego Samorządu w wypadku jego nieobecności,
– nadzoruje pracę sekcji;
3. Sekretarz Samorządu jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwej organizacji pracy samorządu, a w szczególności:
– nadzoruje terminowość pracy i wykonanie zadań przyjętych przez Radę Samorządu,
– prowadzi korespondencję i zawiadomienia o zebraniach,
– protokołuje przebieg zebrań oraz zapisuje uwagi i bieżące informacje dotyczące uczniów;
4. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu finansowego – gospodarczej działalności samorządu, a ponadto:
– kierowanie zasadą celowego i prawidłowego gospodarowania społecznymi środkami finansowymi,
– bieżące informowanie samorządu o stanie finansowym organizacji.

§ 9. Postanowienia końcowe.
1. Rada samorządu Uczniowskiego utrzymuje stały kontakt z Radą Pedagogiczną oraz dyrektorem szkoły i w miarę potrzeby uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego współpracuje również n innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.
3. Rada może zostać odwołana ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli członkowie Samorządu na zebraniu plenarnym postanowią ją odwołać zgodnie z procedurą ustaloną w 5, pkt 1.
4. Niniejszy regulamin może być nowelizowany na wniosek członków Samorządu Uczniowskiego według procedury 5.

Niniejszy regulamin został znowelizowany i przyjęty na zebraniu plenarnym Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. S. Mikołajczyka w Rączkach w dniu 24 lutego 2005 r.

Skip to content