Ordynacja wyborcza

Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Rączkach.

 I. ZASADY OGÓLNE
art.1
Wybory do RSU są: powszechne, bezpośrednie i równe.
art.2
Każdy wyborca ma tylko jeden głos.
art. 3
Do głosowania uprawnieni są uczniowie klas III – V.
art. 4
Kandydować do RSU  mogą wszyscy uczniowie klas III – V.
art. 5
Kadencja RSU trwa 1 rok.
art. 6
Wybory zarządza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z opiekunem RSU.

II. KOMISJA WYBORCZA

art. 7
Wybory przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza składająca się z 5 uczniów z klas III – VI.
art. 8
Członkami Komisji nie mogą być uczniowie kandydujący do RSU.
art. 9
Szkolna Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborcze, karty do głosowania, nadzoruje przestrzegania prawa wyborczego, przeprowadza wybory, ustala wyniki wyborów i podaje je do wiadomości uczniom szkoły.

III. ZGŁASZANIE LIST KANDYDATÓW DO RSU
 
art. 10
Prawo zgłaszania kandydatów do RSU przysługuje: Samorządom Klasowym oraz organizacjom uczniowskim działającym na terenie szkoły.
art. 11
Listę kandydatów Samorządy Klasowe i organizacje zgłaszają do Szkolnej Komisji Wyborczej nie później niż 2 tygodnie przed wyznaczonym dniem wyborów.

IV. REJESTR I SPIS WYBORCÓW

art. 12
Samorządy klas III – V sporządzają listy uczniów klas, w których wymienia się imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
art. 13
Listy przekazuje się Szkolnej Komisji Wyborczej nie później niż 2 dni przed wyborami.

V. GŁOSOWANIE
art. 14
Głosować można tylko osobiście.
art. 15
Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym bez przerwy w wyznaczonym dniu od godz. 11.00 do 13.00.
art. 16
Uczeń – wyborca otrzymuje od Komisji kartę do głosowania potwierdzając to własnym podpisem na liście wyborczej.
art. 17
Na karcie do głosowania uczeń stawia znaczek „X” obok nazwisk kandydatów, na których oddaje swój głos.
art. 18
Wyborca wrzuca do urny wyborczej kartę do głosowania osobiście.
art. 19
W dniu głosowania zabrania się agitacji na terenie szkoły na rzecz kandydatów do RSU i opiekunów.
art. 20
W celu przeprowadzenia wyborów tworzy się okręg wyborczy obejmując swym zasięgiem Szkołę.

VI. PRZEBIEG WYBORÓW
art.21
Karty do głosowania Szkolna Komisja Wyborcza umieszczając na nich nazwiska kandydatów alfabetycznie.
art. 22
Po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w szkole. Przy ustalaniu wyników głosowania mogą być obecni opiekunowie – mężowie zaufania wyznaczeni spośród nauczycieli, którzy będą służyli pomocą.
art. 23
Po obliczeniu wyników  głosowania Komisja sporządza protokół, w którym podaje:

  1. Ilość osób uprawionych do głosowania.
  2. Ilość głosujących.
  3. Głosów ważnych.
  4. Głosów nieważnych.
  5. Osoby, które w wyniku głosowania wybrano do RSU (10 osób z największą liczbą głosów)

Protokół w 2 egzemplarzach podpisują wszyscy członkowie Komisji i niezwłocznie podają wyniki głosowania do wiadomości uczniów i Dyrektora Szkoły.
art. 24
Na pierwszym posiedzeniu RSU wybiera władze Samorządu oraz składy poszczególnych sekcji problemowych.
art. 25
Pierwsze posiedzenie nowej Rady SU powinno się odbyć nie później jak tydzień od rozpoczęcia roku szkolnego.
art. 26
We wszystkich sprawach spornych dotyczących przebiegu wyborów, wnioski należy kierować na piśmie do Szkolnej Komisji Wyborczej, która zobowiązana jest je rozpatrzyć w terminie 1 dnia od daty założenia. Decyzja Komisji jest ostateczna.

Skip to content