Szkolny Program Profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Założenia programu

Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego; jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy uczniów w toku wychowania, realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły, tj. w ramach godzin wychowawczych i w postaci różnych odrębnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych.

 

Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych uczniów, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.

Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną                                  w środowisku lokalnym. Jesteśmy szkołą otwartą, która jest w stanie w pełni wykorzystać siły tkwiące w danym środowisku poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z instytucjami wspierającymi proces wychowania.

 • placówki kulturalno- oświatowe ( Miejska Biblioteka Publiczna, NOK)
 • placówki oświatowo-opiekuńcze (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, GOPS w Kozłowie):
 • pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce,
 • pomoc uczniom z rodzin uzależnionych i patologicznych,
 • udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • udział w prelekcjach organizowanych przez psychologów, pedagogów,
 • wymiar sprawiedliwości: Sąd Rejonowy, kuratorzy,
 • współpraca z Komendą Policji, Strażą Pożarną, Sanepidem

Podstawa prawna

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Rączkach jest skorelowany z Programem Wychowawczym. Jest zgodny ze Statutem Szkoły oraz przepisami prawa oświatowego.

Cele programu

 1. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu
 2. Zapoznanie ze sposobami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
 3. Kształtowanie postaw tolerancyjnych wobec rówieśników i osób dorosłych.
 4. Profilaktyka dotycząca patologii społecznej.
 5. Pomoc rodzinie w prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
 6. Przekazywanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej.

Zadania programu

 1. Diagnoza potrzeb środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli oraz rzeczywistych problemów występujących w społeczności lokalnej.
 2. Indywidualna pomoc oraz wsparcie w sytuacjach trudnych dla uczniów i rodziców.
 3. Zachęcanie i motywowanie do podejmowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 4. Wskazywanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez konieczności korzystania z środków psychoaktywnych.
 5. Wskazywanie zachowań szkodliwych i nieakceptowanych społecznie.
 6. Wspomaganie nauczyciela w odpowiedzialnej pracy wychowawczej.

Harmonogram działań profilaktycznych na rok szkolny 2016/2017

 1. Uwzględnia wnioski ze sprawozdania końcoworocznego z zakresu realizacji działań Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016
 2. Uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

 

TEMAT ZAGADNIENIA DO REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI FORMY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY
UCZEŃ:
PROMOWANIE BEZPIECZNEGO STYLU ŻYCIA
Zapoznanie ze sposobami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Właściwa organizacja dowozów uczniów do szkoły (zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem dowozów) wrzesień 2016
czerwiec 2017
dyrektor szkoły;
wychowawcy klas;
rozmowy z uczniami, rodzicami Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole, w czasie drogi do i ze szkoły; w środkach komunikacji.
Organizacja wycieczek dydaktycznych związanych z poruszaniem się na drodze.

Uświadomienie uczniom potrzeby uczenia się przepisów ruchu drogowego i konieczności ich przestrzegania w celu zadbania o swoje bezpieczeństwo na drodze.

wrzesień 2016 Katarzyna Zdunek;
Anna Sobotka;
Iwona Ciołek;
Anna Typiak;
Joanna Kawecka;
Spotkania z policjantem „Jestem uczestnikiem ruchu drogowego” wrzesień 2016 styczeń 2017
czerwiec 2017
Anna Typiak; zajęcia tematyczne
Realizacja programu wychowania komunikacyjnego.
Egzamin na kartę rowerową.
maj 2017 Kamil Sienkiewicz; zajęcia techniczne
egzamin na kratę rowerową
Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole, w czasie drogi do i ze szkoły; w środkach komunikacji.
Zachowanie bezpieczeństwa na lekcjach i przerwach. Pogadanki nt. prawidłowego zachowania się uczniów na lekcjach, w czasie przerw, bezpieczne przemieszczanie się po korytarzach, boisku szkolnym. wrzesień 2016
czerwiec 2017
wszyscy nauczyciele; rozmowy Przestrzega zasad

bezpieczeństwa;

złe zachowanie wywołuje natychmiastową reakcję pracowników szkoły

Wzmożona kontrola stanu bezpieczeństwa uczniów podczas przerw międzylekcyjnych wrzesień 2016
czerwiec 2017
wszyscy nauczyciele; dyżury nauczycieli
Ukazywanie zagrożeń czyhających na ucznia poza szkołą i skutków lekkomyślności. Realizacja treści edukacyjnych z zakresu tematyki: bezmyślnego wypalania traw; zagrożeń typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź;

bezpieczeństwa w użytkowaniu urządzeń technicznych; bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami

 

wg planów edukacyjnych Anna Sobotka;
Iwona Ciołek;
Anna Typiak;
Joanna Kawecka;
Marzena Jeżewska;
rozmowy, zajęcia tematyczne Zna skutki bezmyślnego wypalania traw

wie jak zachować się w czasie niesprzyjających warunkach atmosferycznych;

Rozpoznaje sytuacje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia oraz zapobiega;

bezpiecznie posługuje się urządzeniami technicznymi;

przestrzega zasady bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami;

Uwrażliwienie dzieci na kontakty z osobami obcymi w domu, na ulicy, podwórku i przez Internet. Kształtowanie umiejętności obrony i mówienia ”nie” w sytuacjach budzących w dziecku niepokój – rozmowy. wg planów wychowawczych wychowawcy klas 0-6;
pedagog szkolny;
rozmowy wychowawców z uczniami

zajęcia z pedagogiem szkolnym

Przestrzega zasady bezpieczeństwa w kontaktach                z nieznajomymi
Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę

w szkole.

Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” wrzesień 2016
czerwiec 2017
Iwona Ciołek; zajęcia tematyczne

z uczniami klasy I, zajęcia z rodzicami uczniów klasy I

Zna sposoby unikania i reagowania na zagrożenia.

Rodzice są świadomi zagrożeń na jakie mogą być narażone ich dzieci.

Certyfikat dla szkoły.

Bezpieczne korzystanie z mediów. Cyberprzemoc. Pogadanki, warsztaty, prelekcja dla rodziców. październik 2016
czerwiec 2017
Katarzyna Zdunek;
Marzena Jeżewska;
pogadanki, warsztaty, prelekcja dla rodziców. Uczeń wie jak w bezpieczny sposób korzystać z mediów
Bezpieczne korzystanie z mediów. Cyberprzemoc.

Przeciwdziałanie agresji.

Akcja „Dzieci w szkołach i przedszkolach przemocy mówią NIE” wrzesień 2016
listopad 2016
Marzena Jeżewska;
Katarzyna Zdunek;
Damian Wierzchowski;
konkursy, warsztaty,

pogadanki

Uczeń radzi sobie z emocjami, umie poprosić o pomoc odpowiednią osobę, instytucję.  Reaguje prawidłowo na akty przemocy.
PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Realizacja programów profilaktycznych „Czyste powietrze wokół nas” październik 2016-
czerwiec 2017
Anna Sobotka; zajęcia tematyczne w oddziale przedszkolnym 5, 6 latków Wie, jakie uboczne skutki ma palenie tytoniu.

Rozumie zakaz stosowania tej używki

„Owoce i warzywa w szkole” październik 2016-
czerwiec 2017
dyrektor szkoły; uczniowie klas 1-3 otrzymują warzywa i owoce w szkole Zna zasady zdrowego żywienia.
„Nie pal przy mnie proszę” II półrocze Iwona Ciołek; zajęcia tematyczne, rozmowy Poszerza swoje informacje o zdrowiu.
„Moje dziecko idzie do szkoły” październik 2016-
czerwiec 2017
Iwona Ciołek; zajęcia tematyczne w klasie 1 dla uczniów oraz rodziców Dba o zdrowy, higieniczny styl życia.
Realizacja programu „Akademia Czystych Rąk” II półrocze 2016-2017 Marzena Jeżewska; rozmowy, instruktaż prawidłowego mycia rąk Uczeń rozumie potrzebę utrzymania czystości, dba o higienę ciała.
Działalność szkolnych organizacji Działalność SK PCK wrzesień 2016-
czerwiec 2017
Marzena Jeżewska; akcje, konkursy Rozumie potrzebę pomagania innym. Uczeń angażuje się w akcje pomocy potrzebującym
 

Działalność UKS „Promyk”

wrzesień 2016-
czerwiec 2017
Danuta Bartkowska; zajęcia sportowe, zawody sportowe Aktywnie spędza czas wolny; reprezentuje szkołę; zna i przestrzega zasadę „fair play”
Organizacja i udział w imprezach promujących zdrowy styl życia Udział w akcjach szkolnych  „Sprzątanie Świata”

„Dzień Ziemi”

wrzesień 2016
kwiecień 2017
Wszyscy nauczyciele; aktywny udział w akcjach szkolnych Dba o środowisko przyrodnicze
bierze udział w akcjach proekologicznych
Akcja szkolna „Tydzień Zdrowia” kwiecień 2017 Marzena Jeżewska;
Iwona Ciołek;
zajęcia tematyczne z uczniami, konkursy, wystawy, pogadanki Zna zasady zdrowego stylu życia         i stosuje je na co dzień
Akcja szkolna „Śniadanie daje moc” listopad 2016 Marzena Jeżewska;
Wychowawcy klas;
zajęcia tematyczne z uczniami Zna zasady zdrowego odżywiania;

Wie jak ważną rolę w żywieniu znaczy śniadanie

Organizacja rajdów i wycieczek wg harmonogramu Nauczyciele organizatorzy; rajdy, wycieczki Zna i respektuje zasady regulaminu wycieczek
Udział uczniów w Przeglądzie Małych Form Teatralnych listopad 2016 Kamil Sienkiewicz;
Danuta Bartkowska;
Damian Wierzchowski;
przedstawienie profilaktyczne Zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia

promuje zdrowy styl życia

KSZTAŁTOWANIE POSTAW
Reagowanie na konflikty i przemoc między uczniami; pomoc w ich rozwiązywaniu oraz radzenie sobie z własnymi negatywnymi emocjami.

Właściwa komunikacja interpersonalna.

Wdrażanie do przestrzegania kontraktu klasowego oraz regulaminów szkolnych. wrzesień 2016-czerwiec 2017 wychowawcy klas 0-6;
wszyscy n-le;
kontrakty klasowe, apele szkolne, Przestrzega zapisów kontraktu klasowego oraz regulaminów szkolnych.
Pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat kulturalnego zwracania się do dorosłych i rówieśników. wrzesień 2016-czerwiec 2017 wychowawcy klas 0-6;
wszyscy n-le;
rozmowy wychowawców z uczniami

rozmowy z pedagogiem szkolnym

Uczeń zna zasady komunikowania się; nie używa wulgaryzmów; potrafi stosować formy grzecznościowe.
Intensyfikacja pracy profilaktycznej z uczniami zachowującymi zachowania agresywne- spotkania indywidualne z pedagogiem szkolnym wrzesień 2016-czerwiec 2017 wychowawcy klas;
pedagog szkolny;
rozmowy wychowawców z uczniami

rozmowy z pedagogiem szkolnym

Uczeń panuje nad swoimi emocjami.
Organizacja zajęć integracyjnych, psychoedukacyjnych zgodnie z potrzebami wychowawców, rodziców pedagog szkolny;
psycholodzy z PPP w Nidzicy;
zajęcia tematyczne Uczeń zna swoje miejsce                w społeczności klasowej oraz szkolnej.
Psychoedukacja uczniów i rodziców – spotkania z pracownikiem PPP. zgodnie z potrzebami szkoły pedagog szkolny. prelekcje,
warsztaty
Rodzic:
wsparcie w relacjach z dziećmi, problemach wychowawczych, pomoc w nauce.

 

Opracował zespół ds. Programu Profilaktyki:

Marzena Jeżewska

Anna Sobotka

 

Skip to content