Handel ludźmi

Polecamy zapoznanie się i korzystanie z materiałów informacyjnych dotyczących „Handlu ludźmi w Polsce i Unii Europejskiej”. Wewnątrz znajdują się między innymi podstawowe informacje i dane obrazujące skalę handlu ludźmi w Polsce i UE, regulacje prawne, informacje o systemie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi w tym również o systemie wsparcia ofiar.

Poradniki zawierają również informacje o możliwościach uzyskania pomocy przez osoby, które znalazły się w sytuacji ofiary handlu ludźmi oraz podpowiedzi pomagające rozpoznać sytuacje, które mogą być związane z przestępstwem handlu ludźmi i odpowiednio na nie zareagować.

Strony dotyczące tematu:

http://www.handelludzmi.eu/hl/aktualnosci

https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/przeciwdzialanie-handl/11668,Przeciwdzialanie-handlowi-ludzmi.html

Informacja ze strony MSWiA:

„Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX w. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym zjawiskiem wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Widocznym tego przejawem jest działalność międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Do zadań Zespołu należy proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, a także ocena realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi. Obecnie obowiązujących dokumentem jest Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018.

Począwszy od 2006 roku minister właściwy do spraw wewnętrznych zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań dotyczących wsparcia i ochrony ofiar. Od tego czasu realizowany jest „Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi” przeznaczony dla cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Program ten od 2010 roku stanowi element działań Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK).

Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim: identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, opieka nad cudzoziemcami włączonymi do „Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”, a także poradnictwo prewencyjne oraz udzielanie konsultacji dla instytucji i organizacji. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

 

Kontakt do KCIK         

telefon: 022 628 01 20

e-mail: info@kcik.pl

 

W sierpniu 2013 roku został uruchomiony portal informacyjny MSWiA www.handelludzmi.eu. Na stronie, która funkcjonuje w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, można znaleźć szereg informacji na temat przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar, struktury instytucjonalnej itp. Ponadto, w serwisie znajduje się obszerna baza wiedzy, zawierająca nie tylko akty prawne regulujące problematykę handlu ludźmi, ale także, statystyki, publikacje, ciekawostki oraz opisy prowadzonych projektów. Portal jest na bieżąco aktualizowany informacjami o nadchodzących i zakończonych wydarzeniach, wydanych raportach, orzeczeniach sądowych w sprawach o handel ludźmi i nie tylko. Za pośrednictwem specjalnego formularza kontaktowego osoba, która została pokrzywdzona w wyniku wykorzystania (np. w prostytucji, w pracy o charakterze przymusowym) lub osoba, która posiada informacje na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby, może anonimowo zgłosić przypadek naruszenia prawa.

Portal posiada również swój odpowiednik w serwisie społecznościowym www.facebook.com/handelludzmi, gdzie przekazywane są m.in. najświeższe doniesienia medialne z kraju i ze świata.”

 

Materiały do pobrania:

  1. Problem handlu dziećmi w Polsce i na świecie – poradnik
  2. Nie daj się sprzedać, pracuj bezpiecznie za granicą – poradnik
  3. Handel ludźmi raport 2014
  4. Handel ludźmi w Unii Europejskiej – zdjęcia
  5. Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą 2015 – Raport 
  6. Ulotka informacyjna
  7. Scenariusz lekcji
Skip to content