Nasz misja

„Nasza Szkoła – przyjazna i otwarta”

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą:
* stwarzającą możliwości wszechstronnego rozwoju każdego ucznia,
* promującą chrześcijański system wartości,
* promującą zdrowy styl życia,
* podnoszącą świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży i uczącą życia w zgodzie z potrzebami środowiska naturalnego,
* pielęgnującą własne tradycje kulturowe,
* pomagającą wszystkim uczniom we wszechstronnym rozwoju ich talentów, umiejętności i uzdolnień,
* wdrażającą uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły,
* kształtującą właściwe postawy patriotyczne wobec świadomości bycia Polakiem i Europejczykiem,
* uczącą przestrzegania pozytywnych norm społecznnych oraz szacunku, wzajemnej tolerancji i akceptacji poglądów innych ludzi,
* angażującą środowisko lokalne do współpracy,
* prowadzącą działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniającą indywidualizację procesu edukacji,
* przygotowującą absolwentów do dalszego kształcenia,
* bezpieczną, w której uczniowie prezentują właściwe zachowania.

Skip to content